ویژگی های سمن

کليه فعالیت هاي انجمن غير سياسي، غير انتفاعي و غير دولتي است و در موضوع فرهنگی - اجتماعی با رعایت کامل قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران اجتماعی فعاليت می نماید.

x

ویژگی های سمن

کليه فعالیت هاي انجمن غير سياسي، غير انتفاعي و غير دولتي است و در موضوع فرهنگی - اجتماعی با رعایت کامل قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران اجتماعی فعاليت می نماید.

x

توضیحات

انجام کمک هاي مالي به رفع نيازهاي شهروندان بي بضاعت و کم بضاعت در راستايارتقاي بهداشت و سلامت شهروندان.

انجام کمک هاي مالي به رفع نيازهاي شهروندان بي بضاعت و کم بضاعت در راستاي کاهشآسيب هاي اجتماعي.

انجام کمک هاي مالي به رفع نيازهايشهروندان بي بضاعت و کم بضاعت در حمايت از حوزه هاي فرهنگي - ادبي -هنري. 

انجام کمک هاي مالي بهرفع نيازهاي شهروندان بي بضاعت و کم بضاعت در حمايت از حوزه هاي آموزشي و علميپژوهشي.

انجام  کمک هاي مالي به رفع نيازهايشهروندان بي بضاعت و کم بضاعت در حمايت از حوزه هاي زيست محيطي - گردشگري و ميراثفرهنگي. 

آموزش نيازمندان در حوزه هاي فوق براي جذب واستفاده بهينه از کمکهاي مردمي ، استقلال در رفع نيازهاي مالیو مدیریت منابع خود.

x
 • نام مدیر عامل

  زهره رحیمی

 • ویژگی های سمن

 • انجمن بانوان مهر همدان

 • لینک سایت

 • 08138218975

 • انجام کمک هاي مالي به رفع نيازهاي شهروندان بي بضاعت و کم بضاعت در راستايارتقاي بهداشت و سلامت شهروندان.

  ...
 • آدرس :

  شهر همدان، محله نايب احمد، كوچه ((فرعي شهيد غلامعلي سعيدي فر))، بلوار ولايت، پلاك 0، ساختمان شال، بلوك B ، طبقه چهارم کدپستی 6515941358

آدرس

 • آدرس: همدان
  بلوار ولایت، ابتدای پل رسالت، ساختمان شال، بلوک B، طبقه 4
 • ایمیل: info@ngomehr.ir
 • تارنما: www.ngomehr.ir
 • تلفن: 38218977-081

پیوندها