فهرست سمن های

فرهنگی و اجتماعی

نام سمن نام کامل مدیر ویژگی های سمن
انجمن باز تاب فاطمه فزونی ادامه اطلاعات
کانون بانوان -صالح آباد مهر انگیز منصوری ادامه اطلاعات
انجمن ایرانی اخلاق در علم و فناوری دکتر منصور غلامی ترویج اخلاق مداری ادامه اطلاعات