فهرست سمن های

علمی و پژوهشی

نام سمن نام کامل مدیر ویژگی های سمن
علم پژوهان همدان محمد جواد یوسفی مدرسین این بنیاد نیز از نخبگان کشوری و بین المللی میباشند که داوطلبانه با هدف ارتقاء سطح کیفی علمی دانشجویان و فارغ التحصیلان با این پژوهشکده همکاری می نمایند. ادامه اطلاعات