آخرین رویدادها


تاریخ برگزاری : 29 آذر_ ساعت 14:00

موضوع: جلسه هیات مدیره بنیادمهر همدان

تاریخ برگزاری : 95/2/10 ساعت 11:00

موضوع: جلسه اعضا و پزشکان بنیاد مهر همدان

تاریخ برگزاری : پنجشنبه 17 دی ماه 16 الی 18

موضوع: بررسی عملکرد بنیاد مهر همدان در سال 94

تاریخ برگزاری : جمعه 13 آذر ساعت 11 الی 12

موضوع: جلسه اعضای پزشکان در خدمت آموزش بنیاد مهر

تاریخ برگزاری : شنبه 14 آذر ماه ساعت 9 الی 11

موضوع: بررسی فصل محیط زیست قانون ششم توسعه

تاریخ برگزاری : پنجشنبه 5 آذر ماه،16 الی 18

موضوع: گرامی مجموعه فعالیت های تشکل های عضو خانه مهرگان و رونمائی از سایت جدید خانه مهرگان (17 سال تلاش داوطلبانه)