سخن روز :

کلید اصلی کاهش آلودگی هوا، مشارکت مردمی و افزایش هماهنگی بین‌بخشی است.

در ايران نيز بحران آلودگي هوا در تهران و شش شهر آلوده آن شامل تبريز، مشهد، اراك، اصفهان، شيراز و اهواز، مسئولين ستاد اجرايي كاهش آلودگي 

هوا را بر اين داشت تا به منظور ايجاد حساسيت در بين اقشار مختلف جامعه، از سال ۱۳۷۴ روز ۲۹ دي ماه را به عنوان روز ملي هواي پاك اعلام نمايند.

گالری تصاویر

مشاهده بخشی از گالری تصاویر

سازمان های مرتبط با خانه مهرگان